Original Article


Mendelian randomization found no causal relationship between omega-6 fatty acids and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Saboor Saeed, Liya Jiang, Jinjiao Xu, Guanhao Wang, Mowei Leng, Ji Wu, Shuyang Qian, Chun-Ming Jiang

Download Citation