COVID-19 pandemic should be an arena of international cooperation for a shared future

Chenyu Sun, Qin Zhou, Jianwei Xu, Junqi Liu, Zhihua Han, Xin Chen, Boyuan Su, Liang Gao